Shoji Uchida

PHOTOGRAPHER D.O.P

RINGO SHEENA SANDOKUSHI