Shoji Uchida

PHOTOGRAPHER D.O.P

IYEMON Kyoto, Tokyo